www.lammb.cz - Laser Adjustment & Measurement of Machine Bases

Aktuality

30. května 2011
Naše společnost zakoupila měřící systém laser tracker Leica AT901 doplněný o speciální software pro prostorovou kalibraci obráběcích strojů. Našim zákazníkům tak můžeme nabídnout měření velkých prostorových celků ve vysoké přesnosti.
10. února 2010
Společnost Renishaw poskytla společnosti LAMMB systems s.r.o. bezdrátové zařízení Ballbar QC20 pro testování v provozních podmínkách u zákazníků. Naše společnost má tak nyní k dispozici další nejmodernější zařízení pro diagnostiku a měření strojů a přípravu případových studií pro společnost Renishaw.
13. listopadu 2009
V říjnu 2009 naše společnost úspěšně obnovila platnost certifikátu ISO 9001 : 2008 pro veškeré činnosti související s diagnostikou strojů a zařízení a servisem a opravami strojů.
10. září 2008
Rozšířili jsme naši nabídku oprav průmyslové elektroniky o další nestandartní typy komponentů řídících systémů firmy Siemens.
17. dubna 2007
Nabízíme kalibraci rotačních os systémem Renishaw RX 10, který umožňuje ve spojení s interferometrem Renishaw ML10 kalibraci libovolného úhlu natočení rotační osy. Kalibraci je možno provádět v automatickém cyklu, obdobně jako při měření přesnosti najetí polohy. Stůl RX 10 automaticky sleduje pohyb osy a natáčením v opačném směru udržuje stálou polohu měřící optiky. Při měření rotačních os je dosáhnuto přesnosti ± 1 úhlová vteřina.

Měření geometrie, seřizování a opravy obraběcích a výrobních strojů

Kontrola geometrie přesnosti výrobních strojů a jejich seřízení

Jakost výrobků stále více vstupuje do popředí a stává se jedním z velmi diskutovaných a řešených problémů. Charakteristickým rysem současného technického rozvoje strojírenských výrobků je jeho neustálé urychlování. Je to dáno neustále se diferencujícími potřebami odběratelů. Na straně druhé roste produkce a současně s tím se zvyšují nároky na jakost výrobků a přesnost strojů.


Zatímco dříve rozhodovala převážně prodejní cena, dnes rozhoduje stále více jakost výrobků. Výrazně se také projevuje zvyšování nákladů na kvalitu, k nimž počítáme náklady na zmetky, případně jejich opravu, reklamace zákazníků, náklady na zkoušení a kontrolu.


Uživatelé strojů stojí před úkolem průkazného ověřování a dokladování přesnosti strojního parku, minimalizace nákladů z titulu nejakostní výroby a odstávky stroje, klasifikace strojů dle platných norem a sledování trendu vývoje přesnosti.


Význam systematických měření stále vzrůstá, avšak nebývá dosud, vždy plně doceňován. Vzniká často až tehdy, kdy výroba selže a vyskytnou se závady, jejichž odstraňování bývá zpravidla mnohem nákladnější záležitostí, než-li dokonalá kontrola.


Nabízíme komplexní nezávislou kontrolu přesnosti stroje při pravidelných a nepravidelných preventivních odstávkách, při přejímkách nových, případně renovovaných strojů. Provádíme rychlé a přesné vyhodnocení přesnosti strojního zařízení dle metodiky ISO 230-1, ISO 230-4 a ASME B5.57. Nabízíme rovněž sledování stavu provozovaných strojů, zkrácení a přesné určení příčin závady stroje, maximální eliminaci chyb v závislosti na výrobě a sledování trendů.

Partikulárně nabízíme:

 1. Rychlou diagnostiku přesnosti obráběcích strojů pomocí měřícího systému QC-10
 2. Laserové měření geometrické přesnosti strojů

1. Rychlá diagnostika přesnosti obráběcích strojů pomocí QC-10

Přesnost součástí obráběných na NC a CNC strojích jednotkách závisí rozhodujícím způsobem na přesnosti stroje. Z tohoto konstatování plynou závažné důsledky jak pro výrobce, tak pro uživatele CNC strojů. Výrobci jsou požadavky zákazníků vedení k výrobě přesných strojů, schopných dlouhodobě plně zachovávat garantované parametry. Tyto parametry musí být zároveň schopni dokladovat v souladu s uznávanými mezinárodními standardy. Řeší problémy v oblastech kontroly obrobků, zmetkovosti, ztráty času, snížené produktivity a dlouhodobě nedostatečné kvality.


Diagnostické možnosti

 • Analýza kruhovosti dle ČSN ISO 230-4
 • Nekruhovitost dle ASME B 5.57Dále provádíme analýzu úchylek kruhovitosti a kvantifikujeme podíl jednotlivých možných příčin na celkové úchylce. Konečný výsledek diagnostiky je poté udán procentuálním podílem, případně absolutní hodnotu vlivu jednotlivých chyb na celkové chybě přesnosti. Všechny tyto výsledky lze spolehlivě doložit výpisy uvedenými v protokolu z měření, který obsahuje níže uvedené přílohy:

 • diagnostický graf s procentuální kvalifikací podílu složek
 • diagnostický graf s absolutní kvalifikací podílu složek v µm


Diagnostickým měřením neovlivňujícím průběh výroby lze zjistit vliv skutečného zpoždění serva, chybu mrtvého chodu v detekovaných osách, chybu seřízení serva, chybu příčné vůle, cyklickou chybu, chybu kolmosti (pravoúhlosti), chybu přímosti, chybu seřízení odměřování a celkový stav seřízení pohonů všech os. Stroj je možné testovat ve všech rovinách. Sledováním trendu vývoje přesnosti strojů a diagnostika opakovatelnosti jsou ošetřeny diagnostickými bloky:

 • analýza trendu
 • maximální opakovatelnost
 • statistická opakovatelnost

Další předností tohoto systému je možnost vytvářet z již provedených měření archív a tím získat kontinuální pohled na vývoji parametrů stroje. Nasazením tohoto typu diagnostiky je možno sledovat trendy vývoje přesnosti NC a CNC strojního parku. Je možné určit, který stroj je schopen splnit požadavky na přesnost daného typu součástí.

Touto klasifikací a jejím periodickým opakováním lze snížit náklady na zmetky vzniklé špatným přiřazením výrobku na stroj. Dále lze snížit náklady vznikné odstraněním stroje, protože sledováním trendu vývoje přesnosti je možné stanovit potřebu opravy dříve než dojde k závažné poruše. Oprava je méně nákladná a nadto je minimalizována doba nutného odstavení stroje.

2. Laserové měření geometrické přesnosti strojů

Přesnost součástí vyráběných na daném stroji závisí na vzájemné poloze relativních pohybů mezi nástrojem a obrobkem během technologického procesu.Provádíme kontrolu přesnosti tvaru a vzájemné polohy dle ČSN 20 0300 (všeobecné podmínky pro měření geometrické přesnosti obráběcích a tvářecích strojů).


 • Měření přímosti
 • Měření úhlu
 • Měření rovinnosti
 • Měření kolmosti
 • Měření polohy otočných stolů, rotačních os
 • Dynamická měření
 • Měření přesnosti polohování
 • Lineární a nelineární kompenzace chyb odměřování a přímostí


Na základě měření dle ČSN ISO 230-2 laserovým interferometrem vytváříme nebo obnovujeme nelineární kompenzace chyb polohování, přímočarosti pohybu, či chyb svěšení vlivem vlastní hmotnosti. Geometrická přesnost stroje je měřena na stroji nezatíženém obrobkem. Výsledky měření a prováděných korekcí jsou protokolárně dokladovány.


Diagnostické možnosti

Měření je prováděno laserovým měřícím systémem ML-10 firmy Renishaw, jenž představuje vrchol mezi nástroji pro diagnostiku obráběcích strojů a souřadnicových měřících strojů. Jeho přesnost 0,7 ppm poskytuje takové výsledky měření dokladovatelné podle mezinárodních norem, jaké nemůže nabídnout žádný jiný systém.